Støtte til bedrifter som sliter - Forslag

Regjeringen foreslår å opprette en ordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene.
 
Ordningen skal være enkel både å benytte og administrere, og utformes slik at det tar kort tid fra søknad er sendt til pengene er på konto. Det blir lagt opp til at ordningen vil ha et omfang på 10-20 milliarder kroner per måned, avhengig av hvor mange bedrifter som kommer til å benytte seg av den.
 
Innretningen av kompensasjonsordningen vil være basert på syv prinsipper:
 
1. Ordningen skal være effektiv og virke raskt
- Pengene skal bli utbetalt som en kontantstøtte, og komme næringslivet til gode så fort som mulig. Å benytte bankene og tilgjengelige registerdata, i stedet for å sette opp en ny byråkratisk organisasjon, vil bidra til det.
2. Ordningen skal være målrettet
- Støtten skal gå til bedrifter med et vesentlig omsetningsfall. Kompensasjonsbeløpet skal dekke uunngåelige kostnader, som for eksempel husleie og forsikringer.
3. Ordningen skal være midlertidig
- Kompensasjonen skal i utgangspunktet gjelde for to måneder, men kan bli forlenget.
4. Ordningen skal favne bredt
- De økonomiske konsekvensene av virusutbruddet rammer norsk næringsliv bredt og treffe næringer som har behov for hjelp og som ikke har evne til å bære sine faste kostnader. Ved å etablere én omfattende     ordning som treffer bredt, reduserer vi sannsynligheten for å måtte innføre små spesialordninger rettet mot enkeltbransjer eller tilfeller.
5. Ordningen skal være enkel
- Det må være så enkelt som mulig både å benytte og administrere ordningen.
6. Ordningen må være i samsvar med statsstøtteregelverket
- Ordningen må utformes slik at den ikke kommer i konflikt med statsstøtteregelverket.
7. Ordningen må kunne etterleves og kontrolleres
- Den enkelte bedrift må selv søke om støtte, og vil stå ansvarlig for at opplysningene er korrekte og for ikke å misbruke ordningen. Det må også være mulig å kontrollere at midlene er brukt i samsvar med ordningen.
 
Les mer på Finansdepartementets sider: https://www.regjeringen.no/no/dep/fin/id216/