Permitteringsregler - forslag

Regjeringen har i statsråd 29. mai lagt frem forslag om endringer i permitteringsreglene.
 
Det foreslås at arbeidsgivers lønnsplikt i starten av permitteringen økes fra 2 til 10 dager, med virkning for permitteringer som iverksettes fra og med 1. september 2020. Samtidig foreslår Regjeringen at den midlertidige lønnskompensasjonen fra NAV i 18 dager tas bort med virkning fra det samme tidspunkt.
 
Dersom forslaget vedtas vil en arbeidstaker som permitteres fra og med 1. september få lønn fra arbeidsgiver i en arbeidsgiverperiode på 10 arbeidsdager.
 
Etter denne lønnspliktperioden vil arbeidstaker kunne få dagpenger fra NAV så lenge vilkårene for denne stønaden er oppfylt. 
 
Forslagene til endringer er beskrevet nærmere i Prop. 125L (2019-2020)