Lavere arbeidsgiveravgift mv - Vedtatt!

Forslagene fra revidert nasjonalbudsjett ble vedtatt i Stortinget 19. juni 2020.

4 prosentpoeng lavere arbeidsgiveravgift for 3. termin (mai og juni).

For å sette ned kostnadene for arbeidsgivere som nå tar inn folk i arbeid er det vedtatt at arbeidsgiveravgiften settes ned med 4 prosentpoeng for mai og juni, dvs. 3. termin. I sone 5 (Finnmark og Nord-Troms) legges det opp til en lønnstilskuddsordning som svarer til 4 prosent av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.

Samme ordning vedtas for arbeidsgivere som er hjemmehørende på Svalbard og for andre arbeidsgiveres som utbetaler lønn ol. som beskattes etter svalbardskatteloven. Det foreslås videre å sette en nedre grense på kr 1 000 for rett til tilskudd. Arbeidsgiver trenger ikke søke om dette tilskuddet, Skatteetaten vil beregne tilskuddet ut fra de a-meldinger arbeidsgiver sender inn og utbetale tilskuddet til arbeidsgiver.

Arbeidsgiver innrapporterer grunnlaget for arbeidsgiveravgift på helt vanlig måte, uten å ta hensyn til redusert sats. Skatteetaten korrigerer så kravet om innbetaling av arbeidsgiveravgift før avgiften forfaller til betaling.

Forfallstidspunktet/betalingsfristen for 3. termin utsettes til 15.10. (Ordinær frist er 15.7.) (For 2. termin er allerede forfallstidspunktet/betalingsfristen utsatt til 15. august.)

A-meldingene skal sendes til vanlig frister (innen den 5. i måneden etter utbetalingen av lønn ol.)

Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskaper utvides

Ordningen utvides til å omfatte selskaper med inntil 25 ansatte (i dag: 12 ansatte) og driftsinntekter og balansesum på inntil 25 millioner kroner (i dag 16 millioner).

Midlertidig startavskrivninger på 10 prosent for saldogruppe d

Det er vedtatt en midlertidig ordning med 10 prosent startavskrivning for saldogruppe d (maskiner mv.). Det innebærer at avskrivingssatsen for 2020 øker fra 20 prosent til 30 prosent.
Økt avskrivning av nyanskaffede skip i en midlertidig saldogruppe

For anskaffelser fremover i 2020 vil avskrivningssats være 20% i stedet for 14% som gjelder normalt i saldogruppe E. Gjelder ikke for eksisterende skip, kun nyanskaffelser etter d.d.

Merverdiavgiftsfritak for dybdejournalistikk
Det er vedtatt å utvide merverdiavgiftsfritaket for aviser til også å omfatte dybdejournalistikk. Endringen legger til rette for at medier som driver med denne type journalistisk produksjon, kan utnytte mulighetene som ligger i elektronisk publisering.