Kompensasjonsordningen for bedrifter som sliter

Omsetningssvikt på minst 30 % skal gi grunnlag for kompensasjon for en andel av faste uunngåelige kostnader. Regjeringen håper å ha portalen klar til 17. april. Nå haster perioderegnskapet for mars mer enn årsregnskapet for 2019.
 
Finansminister Jan Tore Sanner presenterte et forslag til kompensasjonsordning på en pressekonferanse 2. april. Forslaget er utarbeidet av regjeringen i samarbeid med Virke, Finans Norge, NHO, LO og SMB Norge.
 
Ordningen godkjent av Stortinget
Finansministeren presiserte at dette er et forslag, som først må godkjennes av Stortinget og ESA, og at den tekniske løsningen og forskrifter må på plass før virksomheter kan søke. Forslaget ble vedtatt av Stortinget 14. april, og vi venter nå på forskriftene som vil gi de utfyllende opplysningene. Søknadsskjema vil bli tilgjengelig tidligst 17. april.
 
Formålet med forslaget
Formålet er å hjelpe normalt, sunne og levedyktige foretak som nå sliter på grunn av virusutbruddet med å dekke uunngåelige faste kostnader, for å unngå unødvendige konkurser og tap av arbeidsplasser.
 
Hva er uunngåelige faste kostnader
På pressekonferansen ble følgende kostnader nevnt som eksempler på faste uunngåelige kostnader:
•    Lokaler (husleie)
•    Lys og varme
•    Vann og avløp
•    Forsikring
•    Leie av utstyr og transportmidler
•    Rentekostnader minus renteinntekter
•    Regnskapshonorar
•    Ev. andre uunngåelige kostnader
 
Departementet vil i forskrift gi nærmere bestemmelser om hva som vil regnes som uunngåelige faste kostnader.
 
Rammer for utbetaling
Følgende rammer for utbetaling ble presentert på pressekonferansen:
•    Omsetningsfall på minst 30 % sammenlignet med samme måned året før (20 % i mars)
•    Beregnet kompensasjon under kr 5 000 per måned per juridisk person blir ikke utbetalt
•    Maksimal utbetaling per måned er kr 30 millioner per foretak. Kan bli høyere for store konsern.
•    De endelige grensene foreslås fastsatt i forskrift.
 
I en uttalelse 3. april sier finansministeren at foretak som skal søke om kompensasjon for omsetningssvikt vil kunne bruke omsetningen i januar og februar 2020 som grunnlag for utregning av omsetningsfallet i mars, april og mai.
 
Formel for beregning av kompensasjon
Det blir en todelt ordning, hvor beregningen er ulik for bedrifter som er pålagt å stenge og bedrifter som ikke er pålagt å stenge. Slik beregnes kompensasjonen:
•    Bedrifter som er pålagt å stenge: Omsetningsfall (i %) x faste kostnader x 90 %
•    Andre bedrifter: Omsetningsfall (i %) x (faste kostnader - 10 000 kr) x 80 %
 
Hvem gjelder ordningen for
Ordningen vil gjelde de fleste næringer og alle organisasjonsordninger, med noen unntak:
•    Finansnæringen
•    Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning
•    Olje- og gassutvinning
•    Foretak som er under andre støtteordninger som private barnehager og flyselskaper
•    Foretak uten ansatte*
•    Foretak uten aktivitet eller som er under konkursbehandling
* Dette vilkåret gjelder ikke enkeltpersonforetak og ansvarlige selskap der foretakets inntekt er innehavers eller minst en av deltakernes hovedinntekt.
 
Hvordan foregår søknadsprosessen
Bedriften legger selv inn omsetningstall og faste kostnader i en portal, hvor tallene blir kryssjekket mot ulike registre. Dersom søknaden passerer automatisk kontroll, blir pengene automatisk utbetalt. Ved store avvik i automatisk kontroll blir det avslag og manuell behandling av søknaden.
 
Etterkontroll
Det vil være en etterkontroll, med bekreftelse fra regnskapsfører/revisor. Skatteetaten har ansvaret for etterkontroll. Det vil være straffansvar for uriktige opplysninger og krav om tilbakebetaling.
Skatteetaten legger også opp til at det kort tid etter at ordningen trer i kraft skal være en innsynsløsning, hvor alle gis innsyn i hvilke virksomheter som mottar støtte og hvor mye penger de får.
 
Søknad per måned
Ordningen vil i første omgang gjelde for mars, april og mai, med søknad og utbetaling månedlig. Ordningen kan bli justert og forlenget ved behov.
 
Perioderegnskapet haster
Hurtig ferdigstillelse av perioderegnskapet for mars, april og mai vil nå ha stor økonomisk betydning for mange bedrifter. Tidspresset kommer på toppen av en hektisk periode med årsavslutning for mange regnskapsførere. Denne gangen må årsregnskapet komme i annen rekke.