Kompensasjonsordning - Vedtatt

Tirsdag 14. april ble lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall vedtatt av Stortinget, og i dag fredag 17. april ble den sanksjonert av Kongen i statsråd. Finansminister Jan Tore Sanner kunngjorde på en pressekonferanse i kveld at forskriften og søknadsløsningen er klar. Søknadsportalen åpnes på formiddagen lørdag 18. april for de foretak som er stengt av staten, mens det for resterende kompensasjonsberettigede foretak åpnes mandag 20. april.

Disse virksomheter kan anses å være stengt ved statlig vedtak:
• Serveringssteder hvor det ikke serveres mat, herunder kafe uten matservering, bar, pub og utesteder som diskotek, nattklubb eller lignende
• Frisørtjeneste, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, piercing og lignende
• Treningssentre, herunder dansestudio/danseskole, rideskole
• Svømmehaller, badeland, badstuer
• Fornøyelsesparker, dyrehager, akvarier, opplevelsessentre, lekeland, rafting og lignende aktiviteter
• Bingohaller, bowlinghaller, go-kart
• Bussreiser (turreiser)
• Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter
• Kiropraktorer
• Optikere
• Fotterapeuter
• Logopeder
• Psykologer
• Virksomheter som tilbyr alternativ behandling
• Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp
• Tannleger

De som er kompensasjonsberettigede etter vilkår som nevnt nedenfor vil kunne få tilskuddet utbetalt 1-2 virkedager etter søknaden er levert, og senest tre uker etter.

Her er en oppsummering av innholdet ny lov og forskrift:

Lovens formål
Etablere en midlertidig ordning for tilskudd til foretak som har stort omsetningsfall som følge av utbrudd av koronavirus. Ordningen vil evalueres fortløpende og kan således bli endret underveis.

Virkeområde
Ordningen gjelder for kalendermånedene mars, april og mai. Den gjelder videre for alle foretak registrert i foretaksregisteret og enkeltpersonforetak registrert i enhetsregisteret, men det er et vilkår at foretaket er skattepliktig til Norge. Det er foretak i enkelte sektorer som ikke omfattes av ordningen, blant annet innen finans, petroleumsutvinning, kraft, flyselskaper og private barnehager.
For at enkeltpersonforetak som har både virksomhetsinntekt og mottar lønn skal være omfattet av ordningen, må innehaver ha minst 50% av sin personinntekt fra næringsvirksomheten.

Vilkår for tilskudd - generelt
Det er vedtatt følgende vilkår for å få tilskudd:
• foretaket har hatt minst en ansatt registrert i arbeidstakerregisteret siden 1. mars 2020 (minst en ansatt må ha utbetalt lønn i februar eller mars 2020)
• foretaket har i perioden det søkes for hatt et stort omsetningsfall
• foretaket utøver lovlig virksomhet
• foretaket er ikke under konkursbehandling.

Vilkår for tilskudd - omsetning
For at omsetningsfallet skal anses som stort må det være et fall på minst 30% (20% i mars) sammenlignet med hva som ville vært normal omsetning i måneden.
• Normal omsetning i måneden regnes ut fra omsetningen i samme måned i fjor, justert for veksten fra januar/februar i fjor til januar/februar i år. Normal omsetning i mars 2020 = omsetning i mars 2019 + prosentvis økning i omsetning fra jan/feb 2019 til jan/feb 2020.
• Foretak som ikke eksisterte i fjor, kan ta utgangspunkt i omsetningen i januar/februar i år for å regne ut omsetningsfallet.

Eksempel på omsetning:
• januar/februar 2019: kr 900 000
• mars 2019: kr 1 000 000
• januar/februar 2020: kr 1 800 000
• mars 2020: kr 400 000
Prosentvis økning fra jan/feb 2019 -> jan/feb 2020 er 100%.
Beregnet normal omsetning i mars 2020 er da kr 1 000 000 + 100% = kr 2 000 000.
Omsetningsfallet fra mars 2019 til mars 2020 blir 80% ((2 000 000 - 400 000) / 2 000 000).
Omsetningsfallet er høyere enn 20% og foretaket er berettiget til å søke om tilskudd.

Med omsetning menes inntekter fra salg av varer og tjenester, men ikke inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler.

Ytterligere vilkår for tilskudd
• foretaket må kunne dokumentere sin fullstendige eierstruktur
• skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020 skal være betalt
• skattemelding og årsregnskap for 2018 må være levert
• tilskuddsmottaker må ha bankkontonummer som fremgår av bankenes felles konto- og adresseringsregister
• foretaket kan ikke være under avvikling
• foretaket kan ikke ha vært insolvent før koronautbruddet
• personer med ledende roller kan ikke være ilagt konkurskarantene

Tilskuddets størrelse
Tilskuddet vil bli gradert etter hvor mye omsetningen har falt, og måles med utgangspunkt i de faste, uunngåelige kostnadene i virksomheten. Tilskuddet vil utgjøre maksimalt 90% av de uunngåelige, faste kostnadene i virksomheter som er stengt ned ved statlig vedtak, og 80% for andre virksomheter.

Som faste uunngåelige kostnader regnes følgende kostnader, i den grad de kan henføres under de angitte postene i næringsoppgaven:
• 6300 Leie av lokaler, men begrenset til kostnad for næringslokaler
• 6310 Leasingleie av bil
• 6340 Lys og varme
• 6395 Renovasjon, vann, avløp, renhold, men bare i den grad kostnaden utgjør offentlige avgifter og gebyrer
• 6400 Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.
• 6700 Fremmed tjeneste, men bare kostnad til revisjon og regnskap
• 6995 Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
• 7040 Forsikring og avgift på transportmidler
• 7490 Kontingenter, men bare i den grad kostnaden er fradragsberettiget
• 7500 Forsikringspremie
• (flere poster) netto rentekostnader (rentekostnader minus renteinntekter)

Uunngåelige kostnader karakteriseres som kostnader som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med aktivitetsnivået. Kostnadene må kunne dokumenteres med kontrakt, avtale o.l. inngått før 1. mars.

Tilskuddet skal beregnes slik for virksomheter som ble stengt ned grunnet statlig vedtak:
Omsetningsfall i % x faste kostnader x 90%

For andre virksomheter beregnes det slik:
Omsetningsfall i % x (faste kostnader minus egenandel kr 10 000) x 80%
Kompensasjonsbeløp under kr 5 000 utbetales ikke (nedre grense).

Det settes to maksgrenser for utbetaling av kompensasjon på 30 millioner kr per måned for ordinær utbetaling og 80 millioner kr per måned som absolutt tak. Kompensasjon mellom 30 og 80 millioner kr vil avkortes med 50%.
For selskaper som tilhører samme konsern, og hvor summen av tilskudd for enkeltselskapene overstiger 30 millioner kr, må det leveres inn en samlet søknad.

Kontroll og sanksjoner
Fastsetting og utbetaling av tilskudd skal skje gjennom den automatiserte søknadsportalen som finnes på kompensasjonsordning.no. Ordningen er derfor bygd opp på en stor grad av tillit. Bedriften må imidlertid kunne dokumentere de opplysninger som gis og det vil skje automatiske kontroller mot andre registre. Hvis det er store avvik mot disse registrene vil søknaden om tilskudd kunne bli avvist av Skatteetaten.
Skatteetaten skal utføre etterkontroll av de opplysninger som gis, og opplysningene skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører.