Nye permitteringsregler fra 1. september 2020

Da korona kom og flere virksomheter måtte stenge på dagen, var det behov for å iverksette tiltak raskt og regjeringen vedtok å redusere arbeidsgivers lønnspliktperiode ved permittering fra 15 til 2 dager. Fra 1. september endres reglene igjen. Lønnspliktperioden økes til 10 dager, og lønnskompensasjonsordningen fra Nav oppheves.

Men hva betyr lønnsplikt og hva er lønnspliktperiode? Hvilken betydning har endringen fra 2 til 10 dager for arbeidsgiver? Ikke minst, hvor mye lønn skal betales?

Varslingsperiode

Lavere arbeidsgiveravgift mv - Vedtatt!

Forslagene fra revidert nasjonalbudsjett ble vedtatt i Stortinget 19. juni 2020.

4 prosentpoeng lavere arbeidsgiveravgift for 3. termin (mai og juni).

For å sette ned kostnadene for arbeidsgivere som nå tar inn folk i arbeid er det vedtatt at arbeidsgiveravgiften settes ned med 4 prosentpoeng for mai og juni, dvs. 3. termin. I sone 5 (Finnmark og Nord-Troms) legges det opp til en lønnstilskuddsordning som svarer til 4 prosent av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.

Permittering - Forslag

I statsråd 5. juni har Regjeringen lagt frem forslag til en ny lov som åpner for at arbeidsgiver kan få tilskudd dersom de tar egne permitterte arbeidstakere tilbake i jobb.

Etter lovforslaget kan arbeidsgivere søke om støtte for juli og august 2020.

Det foreslås at tilskuddet skal beregnes ut fra hvor mange permitterte arbeidstakere som tas tilbake i jobb, og det kan maksimalt gis tilskudd på kr 15.000,- pr person.

Permitteringsregler - forslag

Regjeringen har i statsråd 29. mai lagt frem forslag om endringer i permitteringsreglene.
 
Det foreslås at arbeidsgivers lønnsplikt i starten av permitteringen økes fra 2 til 10 dager, med virkning for permitteringer som iverksettes fra og med 1. september 2020. Samtidig foreslår Regjeringen at den midlertidige lønnskompensasjonen fra NAV i 18 dager tas bort med virkning fra det samme tidspunkt.
 

Omsorgspenger - Forslag

Forslag om at antall dager med omsorgspenger nullstilles fra 1. juli 2020
 
Regjeringen har foreslått at antall dager med omsorgspenger nullstilles fra 1. juli 2020.
 
Dette medfører at foreldre får en helt ny kvote for andre halvår 2020 som tilsvarer den vanlige årskvoten.
 

Sykepenger og omsorgspenger

Det er foretatt to endringer i forskriften som gir Kongen i statsråd mulighet til å gjøre endringer i folketrygdens regelverk under koronasituasjonen.

Tap av rett til sykepenger under selvpåført karantene

Det fremgår av forskriften at personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og som derfor får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge kan tape retten til sykepenger.

De nye retningslinjene trer i kraft for utreiser fra Norge fra og med 17. april.

Kompensasjonsordning - Vedtatt

Tirsdag 14. april ble lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall vedtatt av Stortinget, og i dag fredag 17. april ble den sanksjonert av Kongen i statsråd. Finansminister Jan Tore Sanner kunngjorde på en pressekonferanse i kveld at forskriften og søknadsløsningen er klar. Søknadsportalen åpnes på formiddagen lørdag 18. april for de foretak som er stengt av staten, mens det for resterende kompensasjonsberettigede foretak åpnes mandag 20. april.

Kompensasjonsordningen for bedrifter som sliter

Omsetningssvikt på minst 30 % skal gi grunnlag for kompensasjon for en andel av faste uunngåelige kostnader. Regjeringen håper å ha portalen klar til 17. april. Nå haster perioderegnskapet for mars mer enn årsregnskapet for 2019.
 
Finansminister Jan Tore Sanner presenterte et forslag til kompensasjonsordning på en pressekonferanse 2. april. Forslaget er utarbeidet av regjeringen i samarbeid med Virke, Finans Norge, NHO, LO og SMB Norge.
 
Ordningen godkjent av Stortinget

Støtte til bedrifter som sliter - Forslag

Regjeringen foreslår å opprette en ordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene.
 
Ordningen skal være enkel både å benytte og administrere, og utformes slik at det tar kort tid fra søknad er sendt til pengene er på konto. Det blir lagt opp til at ordningen vil ha et omfang på 10-20 milliarder kroner per måned, avhengig av hvor mange bedrifter som kommer til å benytte seg av den.
 

Sider